♥ + 1

Privacy

Algemeen Privacy Statement van Accell IT voor persoonsgegevens

Accell IT B.V. hierna ook kortweg aangeduid als Accell IT, verwerkt persoonsgegevens van consumenten. Accell IT, vindt het belangrijk daar transparant over te zijn. In dit algemene privacy statement verstrekt Accell IT, daarom algemene informatie over het gebruik van consumentengegevens. Waar nodig verstrekt Accell IT specifiekere informatie als gegevens van consumenten worden verkregen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten, het gebruik van apps en op andere (merk)websites.

Accell IT
Accell IT is onderdeel van Accell Group N.V. Dit privacy statement geldt alleen voor consumentengegevens die Accell IT  verwerkt. Dat zijn persoonsgegevens van particulieren die Accell IT  heeft verkregen in verband met het aanbod en de verkoop van de producten en diensten van de merken van Accell Goup N.V.
Binnen Accell Group N.V. is Accell IT B.V. belast met de ondersteuning van alle diensten op het gebied van IT. Hierdoor kan Accell IT B.V. op onderdelen juridisch verantwoordelijk zijn voor de omgang met consumentengegevens. Consumenten kunnen zich voor vragen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens wenden tot  privacy@accell-it.com, of een brief sturen naar Accell IT,
Postbus 435, 8440 AK Heerenveen

Dealers
Consumenten nemen de producten en diensten van Accell Group N.V. voor het grootste deel af via erkende dealers en andere wederverkopers. Deze dealers en wederverkopers behoren niet tot Accell Group N.V. Accell IT  is niet verantwoordelijk voor de omgang met consumentgegevens door erkende dealers en andere wederverkopers. Dealers en andere wederverkopers zijn  zelf verantwoordelijk voor de consumentgegevens die zij aan Accell IT verstrekken in verband met de verkoop van Accell Group N.V. producten.

Hoe komt Accell IT aan persoonsgegevens?
Bij aanschaf van een fiets of ander product kunnen de consumentengegevens bij Accell IT worden geregistreerd door de dealer of door de consument zelf. Sommige producten, zoals een connected bike, en het gebruik van bepaalde apps, brengen ook het verwerken van persoonsgegevens mee. Bij bezoek aan een van de (merk)websites van Accell Group N.V. worden ook gegevens vastgelegd, zoals het IP adres, de gegevens van het gebruikte apparaat, en de bekeken items. Ook als u contact opneemt met Accell Group N.V. zal dat vaak leiden tot het verwerken van persoonsgegevens. Denk aan het verzoek om een brochure op te sturen of het indienen van een garantieclaim.

Welke persoonsgegevens verwerkt Accell IT?

Accell IT verwerkt gegevens over de consument zelf, zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens en gegevens over de producten die zijn gekocht of waarin interesse bestaat, zoals het soort product en garantie, de dealer waar een product is gekocht of in onderhoud is en onderhoudsgegevens.

Waarvoor gebruikt Accell IT  persoonsgegevens?

Accell IT gebruikt persoonsgegevens voor:

- Ondersteuning en service aan consument en dealer, alsmede uitvoering van de verschillende overeenkomsten, zijnde zowel die tussen de consument en de dealer als die tussen Accell Group N. V. en de dealer en voor zover van toepassing de overeenkomst tussen Accell Group N. V en de consument;

- (Direct) Marketing, zoals nieuwsbrieven en het gericht tonen van advertenties en producten op onze eigen websites en op websites van anderen. Accell leeft daarbij de regels met betrekking tot het vragen van toestemming en het bieden van een afmeldmogelijkheid na.

- Uitvoeren van analyses ten behoeve van het verbeteren van producten en service.

- Sollicitatieprocedures, waarbij personen via de website of via e-mail reageren op een openstaande vacature. De persoonsgegevens die door de sollicitant zelf zijn verstrekt via website of e-mail, inclusief CV en sollicitatiebrief, worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien Accell IT de gegevens langer wil bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie vrij komt, wordt hiervoor eerst expliciet toestemming gevraagd.

Hoe lang bewaart Accell IT persoonsgegevens?

Accell IT verwerkt gegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Dat kan afhankelijk van zijn van afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden in beginsel niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren nodig is om eventuele klachten of aanspraken te kunnen beoordelen of om te voldoen aan wettelijke of administratieve verplichtingen.      

Hoe beveiligt Accell IT persoonsgegevens?

Beveiliging van consumentgegevens is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Om dit te waarborgen worden diverse beveiligingsmaatregelen genomen. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan zaken als een sterk wachtwoordbeleid, afschermen van de gegevens van internet, versleuteling  en autorisatieprocedures voor de medewerkers. De consumentgegevens worden opgeslagen in beveiligde technische ruimtes. Dit zijn gekoelde computerruimtes met noodstroomvoorziening en een combinatie van elektronische deuren met badges, object bewaking met camera’s, alarmsystemen en surveillance. De hierboven genoemde maatregelen zijn een deel van de vele maatregelen die Accell IT neemt om de gegevens van de consumenten van Accell Group N.V. te beschermen. Heeft u een vraag hierover of vermoedt u misbruik, dan kunt u een email sturen naar security@accell-it.com

Vragen over consumentgegevens?

Consumenten hebben het recht op inzage van hun gegevens en het recht om correctie en verwijdering van hun gegevens te verzoeken. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen via privacy@accell-it.com.